Magyarország

Címlap Vízgazdálkodási Tanácsok KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS

A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 5. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel az 5/1998. (III.11.) KHVM rendeletre a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság 1998. VI. 10. napján megalakította. Az 5/2009 (IV.14.) KvVM rendelet hatálybalépését követően a rendeletnek megfelelően újra alakult a Területi Vízgazdálkodási Tanács.

Jelenleg a Területi Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) látja el.

A Tanács vízgazdálkodási szakmai véleményező és koordináló szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkezik, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Működési területe: az 5/2009. (IV.14.) KHVM rendelete 1.§ (2) bek. alapján megegyezik a KÖVIZIG működési területével.

 

A Tanács szervezeti (működési egységei)

 • A Tanácsülés
 • A Tanács elnöke
 • A Tagok
 • A Titkárság (titkár)
 • Az állandó szakmai bizottság(ok)
 • Az eseti bizottságok

A Tanács elnöke: Szalay Ferenc (Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere)

A Titkárság (titkár)

A Tanács titkársági feladatait a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) látja el.

Titkár: Háfra Mátyás (KÖTI-KÖVIZIG osztályvezető)

A Tanács Tagjai

 • Jászsági Többcélú Társulás képviselője
 • Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás képviselője
 • Törökszentmiklós Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása képviselője
 • Berettyó-Körös Többcélú Társulás képviselője
 • Ceglédi Kistérségi Többcélú Társulás képviselője
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács képviselője
 • Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság képviselője
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság képviselője
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara képviselője
 • Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. képviselője
 • Vízgazdálkodási Társulatok Területi Választmánya képviselője
 • Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség képviselője
 • Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás képviselője
 • Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás képviselője
 • Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás képviselője
 • Heves Kistérségi Többcélú Társulás képviselője
 • Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselője
 • Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács képviselője
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság képviselője
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézet képviselője
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara képviselője
 • Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviselője
 • Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője

 

A Tanács feladata, hatásköre:

 • Elősegíti a vízgazdálkodás területi szakmai feladatainak egységes és összehangolt végrehajtását, a vízügyi tervezés, vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését.
 • Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, megfogalmazza és közvetíti a térség vízgazdálkodását érintő javaslatokat és társadalmi elvárásokat.
 • Feladatai körében sem a tagok által képviselt szervekre, szervezetekre, sem az egyéb érintettekre vonatkozóan kötelező döntést nem hozhat. Egyedi államigazgatási ügyben vélemény-nyilvánítási vagy javaslattételi jogát nem gyakorolhatja.

 

Működési területén véleményezi:

 • a regionális vízgazdálkodás-fejlesztési terveket,
 • a regionális vízkészlet-megosztási terveket,
 • a regionális ivóvíz-tisztítási, szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési programokat,
 • a térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat.

Működési területén javaslatot tesz:

 • a jogszabályok előkészítésére, módosítására,
 • a nemzetközi egyezmények tekintetében prioritások megfogalmazására,
 • a régió, illetve a régiók közötti kapcsolatot érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére
 • Magyarország települési ivóvízminőség javítási, szennyvíz elvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelvei alapján a készülő programokra.

Az állandó és eseti bizottságok:

Pályázatokat értékelő Szakmai Bizottság:

tagjai: 7 fő
elnöke: Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője
szakterülete: Pályázatokhoz benyújtott megvalósíthatósági tanulmányok értékelése

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Szakmai Bizottság

A Vízgyűjtő tervezési bizottságok feladatát illetve összetételét az 5/2009. KvVM. Rendelet tartalmazza

elnöke: Háfra Mátyás (KÖTI-KÖVIZIG)

szakterülete: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek véleményezése, értékelése

A Tanács működése

A Tanács tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályok és a „Szervezeti és Működési Szabályzat" alapján látja el, valamint éves munkaterve alapján önállóan végzi, összehangoltan az érintett megyék Területfejlesztési Tanácsaival, továbbá a regionális fejlesztési tanácsokkal. A Tanács évente legalább 1 alkalommal rendes ülést, szükség esetén korlátlan számú rendkívüli ülést tart.