Magyarország

Címlap Vízgazdálkodási Tanácsok TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS

TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS

A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. június 29. napján megalakította az 5/2009 (IV.14.) KvVM rendelet hatálybalépését követően.

Jelenleg a Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (TRVT) működésével kapcsolatos feladatokat a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) látja el.

A Tanács vízgazdálkodási szakmai véleményező és koordináló szervezet, jogi személlyel nem rendelkezik, vállalkozási tevékenységet nem folytathat.


A vízgazdálkodás részterületeit érintő vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács működik.

Az RVT működési területe megegyezik a Tisza vízgyűjtőjére vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésére külön jogszabályban kijelölt környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság működési területével.

A Tanács tevékenységét önállóan, a regionális fejlesztési tanáccsal összehangoltan végzi.

 

A Tanács szervezeti (működési egységei)

 • A Tanácsülés
 • A Tanács elnöke, elnökhelyettesei (2 fő)
 • A Tagok
 • A Titkárság (titkár)

A Tanács feladata, hatásköre

 • A Tanács kapcsolatot tart a területi vízgazdálkodási tanácsokkal és az országos vízgazdálkodási tanáccsal.
 • Figyelemmel kíséri a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatát (pl. közbenső anyagok véleményezése). A Tanács rendszeresen beszámoltatja a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Tisza részvízgyűjtő koordinálásáért felelős szervezetet (KÖTI-KÖVIZIG).
 • A Tanács feladata a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek tudatosítása, az integrált és fenntartható vízgazdálkodás megvalósításának támogatása.

a) A Tanács figyelembe veszi a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos ágazati és horizontális feladatokat, a vízgazdálkodással releváns stratégiákat, programokat (például Nemzeti Éghajlati Stratégia, Nemzeti Környezetvédelmi Program, Országos Területfejlesztési Koncepció, energiapolitika, EU közlekedéspolitika, EU mezőgazdasági politika).

b) A Tanács elősegíti a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során kidolgozott, a Víz Keretirányelv célkitűzéseit megvalósító intézkedések beépítését a regionális operatív programokba, fejlesztési tervekbe.

c) A Tanács elősegíti a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés integrálását az országos, regionális és alacsonyabb szintű vízgazdálkodási – és a különböző nem vízgazdálkodási célú tervekkel és politikákkal.

 

 • A Tanács véleményt nyilvánít a 12. pontban meghatározottak végrehajtásáról, azaz, hogy az országos és a regionális szintű fejlesztési tervek mennyiben illeszkednek a részvízgyűjtő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott intézkedésekhez.
 • Feladatai körében sem a tagok által képviselt szervekre, szervezetekre, sem az egyéb érintettekre vonatkozóan kötelező döntést nem hozhat.
 • A Tanács az arra hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek illetőleg szervezetnek javaslatokat tehet, illetőleg a szervezetek vezetőitől tájékoztatást kérhet.
 • A nyilvánosság tájékoztatása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés feladatairól, és ezen feladatok beépítése a fejlesztési tervezésbe.
 • A Tisza részvízgyűjtő vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetének véleményezése, javaslattétel a terv kijavítására, kiegészítésére.
 • A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben a társadalmi részvétel biztosítása érdekében állást foglal a részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervről.

A Tanács véleményezi

 • a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedések sorrendjét
 • összehangolja a részvízgyűjtő területén működő TVT-k között a társadalmi szereplők részvételének megszervezésével járó feladatok ellátását
 • elősegíti az országos és a területi szintű vízgazdálkodási tanácsok közötti kapcsolattartást
 • ellenőrzi a társadalmi szervezetek és egyéb érdekeltek részéről érkezett észrevételek figyelembevételét
 • állást foglal a részvízgyűjtő-vízgazdálkodási tervekről.

A TRVT Tagjai

A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsnak 23 tagja van,

a Tisza részvízgyűjtő területén működő

 • Területi Vízgazdálkodási Tanácsok által kijelölt 1-1 fő
 • államigazgatási szervek által kijelölt 6 fő
 • tevékenységet folytató, részvízgyűjtő-gazdálkodással érintett társadalmi szervezetek által kijelölt 3 fő
 • a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízhasználók által kijelölt 3 fő
 • szakmai-tudományos szervezetek által kijelölt 3 fő

A Tanács működése

A Tanács tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályok és a „Szervezeti és Működési Szabályzat" alapján látja el, valamint éves munkaterve alapján önállóan végzi, összehangoltan a regionális fejlesztési tanáccsal.

A Tanács évente legalább 2 alkalommal rendes ülést, szükség esetén korlátlan számú rendkívüli ülést tart.

A Tanács elnöke: Lovas Attila (KÖTI-KÖVIZIG igazgató)

A Titkárság (titkár)

A Tanács titkársági feladatait a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) látja el.

Titkár: Háfra Mátyás (KÖTI-KÖVIZIG osztályvezető)