Magyarország

Jogszabálygyűjtemény

Környezetvédelmi és vízügyi alapjogszabályok gyűjteménye
1995. évi LVII. Törvény A vízgazdálkodásról
1995. évi LIII. Törvény A környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. Törvény A természet védelméről
2012. évi XLVI. Törvény A földmérési és térképészeti tevékenységről
1996. évi XXI. Törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről
2011. évi CXXVIII. Törvény A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2013. évi CXXII. Törvény A mező- és erdőgazdálkodási földek fogalmáról
1996. évi LV. Törvény A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
1997. évi LXXVIII. Törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről
2013. évi CII. Törvény A halgazdálkodásról és a hal védelméről
1997. évi CXLI. Törvény Az ingatlan nyilvántartásról
2012. évi CLXXXV. Törvény A hulladékról
2004. évi LXVII. Törvény A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
2007. évi CXXIII. Törvény A kisajátításról
2009. évi XXXVII. Törvény Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2009. évi CXLIV. Törvény A vízitársulatokról
2011. évi CCIX. Törvény A viziközmű-szolgáltatásról
197/2014 (VIII.1.) Korm. rend. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. Az építőipari kivitelezési tevékenységről
312/2012 (XI.8.) Korm. rend. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
266/2013. (VII.11.) Korm. rend. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
117/1999.(VIII.6.) Korm. rend. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1997.november 11-én aláírt, a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
120/1999.(VIII.6.) Korm. rend. A Vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
121/1996.(VII.24.) Korm. rend. A közfürdők létesítéséről és működéséről
123/1997.(VII.18.) Korm. rend. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
310/2013.(VIII.16.) Korm. rend. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
130/2000.(VII.11.) Korm. rend. A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
160/1995.(XII.26.) Korm. rend. A vízgazdálkodási társulatokról
178/1998.(XI.6.) Korm. rend. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
178/2008.(VII.3.) Korm. rend. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
234/2011.(XI.10.) Korm. rend. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.törvény végrehajtásáról
180/2007.(VII.3.) Korm. rend. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról
194/2009.(IX.15.) Korm. rend. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
2/2005.(I.11.) Korm. rend. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
201/2001.(X.25.) Korm. rend. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
83/2014.(III.14.) Korm. rend. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
385/2014.(XII.31.) Korm. rend. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
219/2004.(VII.21.) Korm. rend. A felszín alatti vizek védelméről
220/2004.(VII.21.) Korm. rend. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
221/2004.(VII.21.) Korm. rend. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
240/2000.(XII.23.) Korm. rend. A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről
266/2013.(VII.11.) Korm. rend. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
25/2002.(II.27.) Korm. rend. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról
253/1997.(XII.20.) Korm. rend. Az országos településrendezési és építési követelményekről
270/2003.(XII.24.) Korm. rend. Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól
275/2004(X.8.) Korm. rend. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
311/2005.(XII.25.) Korm. rend. A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről
314/2005.(XII.25.) Korm. rend. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
297/2009.(XII.21.) Korm. rend. Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
147/2010.(IV.29.) Korm. rend. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról
58/2013.(II.27.) Korm. rend. A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
50/2001.(IV.3.) Korm. rend. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
72/1996.(V.22.) Korm. rend. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
72/2007.(IV.17.) Korm. rend. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb költségekről
78/2007.(IV.24.) Korm. rend. A környezeti alapnyilvántartásról
78/2008.(IV.3.) Korm. rend. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
Közúti és vízi közlekedéssel kapcsolatos alapjogszabályok gyűjteménye
1988. évi I. Törvény A közúti közlekedésről
1999. évi LXXXIV. Törvény A közúti közlekedési nyilvántartásról
2000. évi CXXVIII. Törvény A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
2000. évi XLII. Törvény A vízi közlekedésről
2009. évi LXII. Törvény A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítás: (2018. április 20. péntek, 13:09)