Magyarország

Címlap Vízgazdálkodás Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés A közvélemény tájékoztatásának folyamata

A közvélemény tájékoztatásának folyamata

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során meghatározó jelentőséget kapott a társadalmi párbeszéd, amelynek első lépése országos szinten a tervezés ütemtervének és munkarendjének megvitatása volt 2006. december és 2007. június között. Második lépésként, már nem csak országos, hanem helyi szinten is, a jelentős vízgazdálkodási kérdések konzultációja zajlott. Ez a folyamat 2007 decemberében kezdődött, és a véleményezők részvételével tartott fórumon, 2008. szeptember 22-én zárult le.

 

 

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság elkészítette a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységeihez tartozó települések jelentős vízgazdálkodási kérdéseit, problémáit bemutató anyagot, amely 2008. év második felében került kiküldésre a települési önkormányzatok polgármesterei részére. A beérkezett észrevételeket lehetőségeink szerint felhasználtuk, a jegyzőkönyvekbe beépítettük. Az Igazgatóság a tervezési felelősségéi körébe tartozó víztestekre vonatkozó lehetséges intézkedési programot készített, mely a lakosság tájékoztatását szolgálta. Az elkészült dokumentációkat térképi lekérdezés formájában a KÖTI-KÖVIZIG honlapján tettük elérhetővé. A települési nézet segítségével – az egyes településekre kattintva – a települések jelentős vízgazdálkodási kérdéseit lehetett megjeleníteni szöveges formában. A víztest nézet segítségével az egyes víztestek lehetséges intézkedési programjai voltak elérhetőek táblázatos formában.

Országosan a következő lépés, a kidolgozott tervezet véleményezése 2008. december 22-én kezdődött és 2009. november 18-ig tartott. Ezen idő alatt a www.vizeink.hu honlapon közzétett dokumentum tervezetekkel kapcsolatosan lehetett véleményeket megfogalmazni elektronikus és postai úton, a szakmai (tematikus) és a területi fórumokon pedig szóbeli észrevételeket lehetett tenni.

2008. december 22-től a honlapon elérhető volt a „Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve. Az országos terv háttéranyaga” című dokumentum, amelyhez a véleményeket 2009. január 31-ig lehetett beküldeni.

2009. április 22-től volt elérhető a honlapon az „Országos Szintű Intézkedési Programok – Országos vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 8. Fejezetének munkaközi anyaga”, amely az országos háttéranyagra beérkezett véleményeket is beépítve készült el, és az érdekeltek számára részletesen bemutatta a VGT gerincét alkotó intézkedési programok tervezetét. A dokumentum véleményezhető volt 2009. július végéig.

2009 áprilisában a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben érintetteknek általános tájékoztató leveleket és az érdeklődésüket felmérő kérdőíveket küldtünk ki, hogy a Víz Keretirányelv tartalmáról és a tervezés folyamatáról értesüljenek, és a további konzultációs anyagokat felkészültebben vegyék kézbe.

2009. május 19-én országos sajtótájékoztatót szervezett a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés megismertetése érdekében. Bemutatták, milyen állapotban vannak jelenleg a magyarországi vizek, illetve azt is, hogy a tervezésben résztvevő szakemberek az állampolgárok véleményének figyelembevételével milyen vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésén dolgoznak. Több alkalommal adtak ki sajtóanyagokat, amelyek minden alkalommal felhívták a figyelmet a www.vizeink.hu honlapra és a hozzászólási lehetőségre.

2009. május végére elkészítettük a tervezési alegységeink vízgyűjtő-gazdálkodási tervének tervezetét bemutató közérthető vitaanyagokat (alegységi konzultációs anyagokat), amelyek elérhetőek és véleményezhetőek voltak 2009. július 31-ig a honlapon. Ezek a konzultációs anyagok az alegységhez tartozó kijelölt vízfolyások, tavak, felszín alatti vizek állapotát, a jellemző okokat és az állapotjavítását célzó intézkedési javaslatokat tartalmazták közérthető formában.

2009. június vége és július vége közötti időszakban kerültek megrendezésre az alegységenként a területi fórumok. Igazgatóságunk 4 alegységi fórum megszervezésében vett részt. A területi fórumokat megelőzően 2009. június 29-én sajtótájékoztatót tartottunk, ahol részt vettek és bemutatásra kerültek a területi tervezők, a fórumok lebonyolításában résztvevő civil szervezetek (WWF Magyarország, Nimfea Természetvédelmi Egyesület és Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület) képviselői, és felhívtuk a figyelmet a tervezés társadalom bevonási folyamatának fontos lépését jelentő fórumokra.

A nyilvános és minden érdeklődő számára nyitott területi fórumok biztosították a konzultáció során a kisebb léptékű, helyi problémákat is kezelni tudó területi lefedettséget. A területen érintett érdekcsoportok és szervezetek közvetlen értesítést és meghívót kaptak az eseményekre.

A különböző típusú konzultációk, így a területi fórumok lebonyolítása érdekében már 2009. év elején elkezdődött a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésbe bevonni kívánt szereplők feltérképezése, az érintettek elemzése, majd ezek alapján kontaktlista készült az alegységekre vonatkozóan. Az érintettek adatbázisa alegység szinten a következő érdekcsoportok elérhetőségeiből állt össze:

 • szakmai szakigazgatási szervezetek (MgSzH, ÁNTSz, fejlesztési ügynökségek, falugazdászok, állami erdészetek, fogyasztóvédelem, katasztrófavédelem, földhivatalok) területi (megyei, kistérségi, regionális) szervei;
 • megyei és települési önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, kistérségi társulások;
 • civilszervezetek (környezetvédelem, turizmus, sport, oktatás, településfejlesztés stb.);
 • gazdasági szektor civil és érdekvédelmi szervezeteinek területi (megyei, kistérségi, regionális) szervezetei (ipari, mezőgazdasági, mérnöki kamarák, erdő-és mezőgazdasági szövetségek és szervezetek, ipari –és kereskedelmi szövetségek, terméktanácsok, gyógyászat, turizmus és vidékfejlesztés képviseletei, energiaszektor, veszélyes üzemek, nagy vízhasználók);
 • vízgazdálkodási ágazat szereplői (víztársulatok, víziközmű vállalatok és szövetségek, strand és kikötő üzemeltetők, halászat és horgászat szervezetei, tavak/tározók, vízfolyások és műtárgyak tulajdonosai és kezelői);
 • tudományos és oktatási intézmények és szervezetek (kutatóintézetek és vállalatok, egyetemek és főiskolák szakirányú karjai, szakmai egyesületek).

Az alegységi fórumok idejéről, programjáról a résztvevők a civil szervező és Igazgatóságunk által közösen elkészített, elektronikus és postai úton eljuttatott meghívóból értesültek. A Nagykunság alegység fórumának meghívója a 4. ábrán látható.
Az Igazgatóság területén megrendezett alegységi fórumokra vonatkozó adatokat az 1. táblázat mutatja be.

1. táblázat: A területi fórumok fontosabb adatai

4. ábra: Meghívó a 2-18 Nagykunság alegység területi fórumára

5. ábra: Területi fórumok (2-9 Hevesi-sík, 2-10 Zagyva, 2-12 Nagykőrösi-homokhát, 2-18 Nagykunság

A területi fórum szakmai alapja az interneten közzétett és az érdekeltek körében meghirdetett alegységi konzultációs anyag volt, amit kiegészített a fórumon elhangzott előadás, melynek összeállításában tevékenyen közreműködtünk. Az alegységi fórumon a résztvevők elmondhatták véleményüket, módosító javaslataikat a vízgyűjtő-gazdálkodási terv konzultációs anyagaira vonatkozóan. A kapott véleményeket és módosító javaslatokat tartalmi emlékeztetőben (jegyzőkönyv) rögzítették a fórum szervezői, amely az elhangzott prezentációkkal és a résztvevők névsorával együtt a www.vizeink.hu honlapon elérhető. Az elhangzott javaslatok és vélemények tervekbe történő beépítése ezáltal is ellenőrizhető (lásd még 1-3. táblázat, melynek adatai a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben is megtalálhatók).

2009. augusztus végéig felkerültek a honlapra az országos és részvízgyűjtő-szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervek komplett kéziratai, majd szeptember elején az alegységi tervek kéziratai is. Mindezeket – a zöld civil szervezetek kérésére meghosszabbított határidőig – 2009. november 18-ig – lehetett véleményezni.

A tematikus fórumok a társadalmi véleményezési folyamatban kiegészítik az alegység szintű területi lefedettséget (területi fórumokat). Ezeken a résztvevők a VGT által érintett témákat tartalmuk és fontosságuk szerint csoportosítva vitatták meg. A rendezvénysorozat megtartására a teljes kéziratok nyilvánosságra hozatalát követően, de az írásbeli véleményezési határidő lezárulását megelőzően került sor, így az ott kapott többletinformáció számos írásbeli véleményt, ágazati állásfoglalást generált.

A fórumok célja volt egyrészt a tervezés folyamán szakmai vélemények feltárása és begyűjtése az érintett főbb szakmai és érdek képviseleti csoportoktól, javaslataik szervezett formában való megjelenítése. Másrészt, hogy a tervezők közvetlenül is megvitathassák a felmerülő kérdéseket a résztvevőkkel. A tematikus fórumok a területi rendezvényekhez hasonlóan nyilvánosak és nyitottak voltak minden érdeklődő számára. A rendezvényekről a médián keresztül tájékozódhatott a lakosság, a meghívók és programok pedig a honlapon is elérhetőek voltak. Az egyes témák által érintett érdekcsoportok közvetlen értesítést és meghívót is kaptak az eseményekre.

A tematikus fórumoknak három fő csoportja volt:

 • országos szinten fontos témakörök (mezőgazdaság, természetvédelem, erdőgazdálkodás, önkormányzati feladatok, termálvizek, halászat, horgászat, szabályozási és átfogó intézkedések, intézményfejlesztés, fejlesztési programozás, infrastruktúrafejlesztések, finanszírozás),
 • földrajzilag lehatárolható és különös figyelmet igénylő területek (Alföld felszín alatti vizei, Tisza-tó, Körösök és TIKEVIR, Dunántúli-középhegységi és a kapcsolódó Budapest környéki hideg és termál karsztvizek),
 • 4 részvízgyűjtő (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) szintjén jelentkező kérdések

Igazgatóságunk több tematikus fórumon is részt vett. Az általunk koordinált részvízgyűjtő, illetve a Tisza-tó fórumának szervezésében és lebonyolításában is részt vállaltunk, illetve előadóként közreműködtünk.

6. ábra: Tematikus fórumok (Tisza-tó és Tisza részvízgyűjtő)

A megjelentek a vezető tervezőkkel személyesen vitathatták meg álláspontjukat, illetve a felmerült kérdésekre közvetlenül a helyszínen vagy utólag (a www.vizeink.hu oldalon közzétéve) választ kaptak tőlük.

2. táblázat: A tematikus fórumok fontosabb adatai

Számos esetben az intézkedések megvalósíthatósága az érintettek kompromisszum készségén is múlik. A végleges vízgyűjtő-gazdálkodási terv ezért folyamatos, nyílt tervezés és a társadalmi vélemények beépítése eredményeképpen készült el. A különböző érdekeltek közötti, illetve a tervezőkkel folytatott konzultáció elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az elkészült terv olyan intézkedéseket tartalmazzon, amelyek jelentősen javítanak a vizek állapotán, finanszírozásuk megoldható, és az érintettek is elfogadják azokat, sőt később részt is vesznek a megvalósításban.

A területi és tematikus fórumon elhangzott észrevételeken túl minden írásbeli hozzászólás, valamint az alegységet érintő tematikus fórumokon elhangzottak feldolgozásra kerültek és a tervezők minden észrevételre leírták a véleményüket. A javaslatok, észrevételek további sorsa a terv szempontjából a következő lehetett:

 

 • megállapításra került, hogy az észrevételt a terv már tartalmazza,
 • a vélemény elfogadásra került, teljes egészében beépítésre került a tervbe,
 • a vélemény részben került elfogadásra, a hozzászólás egyes elemei lettek beépítve a tervbe,
 • a terv szempontjából az észrevétel nem volt releváns (a hozzászólás egésze, vagy egyes elemei), a tervbe nem került beépítésre,
 • az észrevétel nem került elfogadásra, a tervbe nem került beépítésre (indoklással).

 

A tervezési alegységek terveivel kapcsolatban érkezett vélemények feldolgozására vonatkozó adatokat a következő táblázat foglalja össze.

3. táblázat: Az alegységtervekre érkezett vélemények statisztikája

 

Módosítás: (2011. január 17. hétfő, 15:39)